• ประกาศกฏหมายใหม่

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้คนรับใช้ตามบ้านที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาทำความสะอาดได้รับการคุ้มครองตามกฎกระทรวงดังกล่าวทันที โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว 

  "กฎกระทรวงนี้ทำให้แม่บ้านได้รับความคุ้มครอง 7 ข้อหลัก ได้แก่

  1.ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  2.นายจ้างต้องกำหนดวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งรวมถึงวันแรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างหยุดเป็นวันหยุดชดเชยเพิ่มอีก 1 วัน
  3.ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีหรือลาพักร้อน ปีละไม่เกิน 6 วันทำงาน
  4.ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้ และหากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอใบรับรองแพทย์ยืนยันจากลูกจ้างได้
  5.กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เด็กโดยตรง" นายปกรณ์กล่าว
  นายปกรณ์กล่าวว่า
  6.ลูกจ้างที่ทำงานในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าทำงานในวันหยุดด้วย
  7.ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยโดยไม่เกิน 30 วันทำงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงจะมีโทษตามกฎหมาย เช่น หากนายจ้างไม่กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือไม่ให้ค่าจ้างคนรับใช้ในวันที่ลาป่วย จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้คนรับใช้ที่ทำงานในวันหยุดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


  ด้านนายบัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า เห็นด้วยกับกฎกระทรวงฉบับนี้ที่ให้ความคุ้มครองใน 7 ข้อ แต่อยากให้กระทรวงแรงงานเร่งผลักดันให้แรงงานที่เป็นคนรับใช้ตามบ้านได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยตรง จะดีกว่าการออกเป็นกฎกระทรวงทีละฉบับ เนื่องจากกฎกระทรวงที่ออกมาบางข้อ คนรับใช้ก็ไม่มีอำนาจไปต่อรองกับนายจ้างเองได้ เช่น ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ แต่นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุด ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดของคนทั่วไปจะได้หยุดเพื่อพักผ่อน หรือการที่คนรับใช้ตามบ้านโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคม ทำให้ไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลไม่มีฐานข้อมูลของคนรับใช้ตามบ้านทั้งคนไทยและต่างด้าวที่มีความชัดเจน ทำให้การคุ้มครองทำได้ไม่ทั่วถึง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่สามารถตรวจสอบได้ 

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องภาวะการทำงานของประชากรเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 พบว่าปัจจุบันมีแรงงานที่ทำงานบ้านทั่วประเทศกว่า 4,420,000 คน ขณะที่มีคนรับใช้ตามบ้านซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ 200,000 คน